Δίπλωμα Μηχανής

Αν δεν έχεις δίπλωμα

 Υποχρεωτικά μαθήματα

  • 31 διδακτικές ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
  • 14 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  2. Αίτηση εκτύπωσης
  3. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
  4. Τέσσερις φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  5. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο
  6. Παράβολο 60,00€ για τηv αρχική χορήγηση κατηγορίας
  7. Παράβολο 18,00€ για την παραλαβή της άδειας οδήγησης
  8. Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης
  9. Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική και πρακτική εξέταση

Αν έχεις άλλο δίπλωμα μηχανής

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • 6 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  2. Αίτηση εκτύπωσης
  3. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
  4. Δίπλωμα
  5. Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  6. Παράβολο 27,02€ για την επέκταση της άδειας οδήγησης
  7. Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης
  8. Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε πρακτική εξέταση

Αν έχεις δίπλωμα αυτοκινήτου

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • 11 διδακτικές ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
  • 12 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  2. Αίτηση εκτύπωσης
  3. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
  4. Δίπλωμα
  5. Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  6. Παράβολο 27,02€ για την επέκταση της άδειας οδήγησης
  7. Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης
  8. Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική και πρακτική εξέταση

Αν θέλεις δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής

Υποχρεωτικά μαθήματα

  • 31 διδακτικές ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης
  • 25 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης  αυτοκινήτου
  • 14 διδακτικές ώρες πρακτικής εκπαίδευσης μηχανής

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  2. Αίτηση εκτύπωσης
  3. Πέντε φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
  4. Ταυτότητα ή άδεια παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
  5. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο
  6. Παράβολο 60,00€ για τηv αρχική χορήγηση κατηγορίας
  7. Παράβολο 15,00€ για κάθε συμμετοχή του υποψηφίου σε θεωρητική και πρακτική εξέταση
  8. Παράβολο 18,00€ για την αρχική χορήγηση άδεια οδήγησης
  9. Παράβολο 30,00€ για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης
  10. Παράβολο 27,02€ για την επέκταση σε κατηγορία Α ή Β της άδειας οδήγησης

*Οδήγηση μοτοσικλέτας Α1 - 125 cc με άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Προϋποθέσεις:

Η άδεια οδήγησης κατηγορίας Β με τον εθνικό κωδικό αριθμό «121», ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1, μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Να είναι κάτοχος της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη.
  2. Να έχει συμπληρώσει τα είκοσι επτά (27) έτη της ηλικίας του
  3. Υποχρεωτική πρακτική εκπαίδευση, διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) μαθημάτων

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
  2. Αίτηση εκτύπωσης