Μετατροπή από ξένη σε Ελληνική

Μετατροπή από χώρα της Ε. Ε.

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 2. Αίτηση εκτύπωσης
 3. Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 4. Ταυτότητα ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη
 5. Δίπλωμα
 6. Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης από την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ( Αρίωνος 10 – Ψυρρή ) ή από δικηγόρο.
 7. Παράβολο 30,00€
 8. Εάν το δίπλωμα είναι ληγμένο ή λήγει άμεσα απαιτούνται επιπλέον:
      α) Δύο φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
      β) Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο
      γ) Παράβολο 50,00€
      δ) Παράβολο 18,00€

Μετατροπή από χώρα εκτός Ε. Ε.

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση
 2. Αίτηση εκτύπωσης
 3. Τέσσερις φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
 4. Ταυτότητα
 5. Δύο πιστοποιητικά υγείας από οφθαλμίατρο και παθολόγο
 6. Δίπλωμα
 7. Μετάφραση της ξένης άδειας οδήγησης από την μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ( Αρίωνος 10 – Ψυρρή ) ή από δικηγόρο.
 8. Έγγραφο της υπηρεσίας που εξέδωσε την άδεια οδήγησης, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από καμία αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής. Το έγγραφο αυτό προσκομίζεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου μέσω αλληλογραφίας με το αντίστοιχο ελληνικό προξενείο, στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών, το οποίο να είναι μεταφρασμένο όπως παραπάνω.
 9. Παράβολο 18,00€
 10. Παράβολο 30,00€
 11. Παράβολο 50,00€